OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

2020-06-08 803浏览 85评论 68赞

看完 OPPO FIND X 的开箱与动手玩后,我们在有限的时间中,快速随手实拍了一些照片,让大家看一下 FIND X 的实拍效果。

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

FIND X 主镜头为 2000万画素 F2.0 光圈 + 1600 万画素 F2.0 光圈 双镜头设计,具有无损双倍变焦;自拍镜头为 2500 万画素镜头,包含 3D 脸部辨识技术(O-Face 3D结构光技术)。以下会有大量的随手拍,拍摄后检视照片发现,其 HDR 效果非常优异,背光拍摄时的张力非常好,大家可以直接检视照片。

 

背光拍摄

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

一般日拍

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

室内拍摄与夜间拍摄

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

*专业模式白平衡调整

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

*专业模式白平衡调整

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

*专业模式长曝

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

人像模式

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

 

OPPO FIND X 实拍 HDR 效果优异

上一篇: 下一篇: